KDO JSME 
Pro majitele


MVDr. Martin Sosnar
Zpět na seznam publikací
Bezpečnost chemoterapie ve veterinární praxi: příprava rizikových léčiv

V současné době je na mnoha veterinárních pracovištích pacientům s neoplaziemi nabízena chemoterapie. Veterinární personál je tak vystavován riziku příležitostné expozice nebezpečnými léčivy. Kromě akutních vedlejších účinků rizikových léčiv jsou v humánní medicíně popsány také léky-indukované sekundární malignity vyskytující se po prodělané chemoterapii. Aktuálně revidované směrnice pro manipulaci s rizikovými léčivy jsou přístupné na internetu na adrese http://www.osha-slc.gov/SLTC/hazardousdrugs/index.html.
Stupeň absorbce rizikového léčiva je obtížné posoudit a biologické efekty příležitostného vystavení rizikovým lékům jsou neznámé. Mezi hlavní cesty možné expozice patří inhalace aerosolů nebo prachu, absorpce kůží, ingesce kontaminovaného jídla a kouření.
Riziková léčiva by měla být připravována v centrálně umístěné místnosti pracoviště. Těhotné ženy, muži a ženy pokoušející se o početí dítěte by neměli do této místnosti vstupovat. V místnosti, kde se manipuluje s rizikovými léčivy, by mělo být striktně zakázáno uchovávání pokrmů a jejich požívání, konzumace nápojů, žvýkání, a používání kosmetiky.
Všechny rizikové léky by měly být připravovány v biologicky bezpečných boxech. Ty by měly být vybaveny odsáváním vzduchu směrem k podlaze, umístěny mimo místa s intenzivním pohybem osob a daleko od průvanu. Používání těchto boxů neochrání okolní prostředí od kontaminace rizikovými léčivy úplně, ale při používání správné laboratorní praxe maximalizuje ochranu personálu.
Všechny testované materiály pro výrobu rukavic byly k některému z rizikových léků propustné. Proto se tloušťka rukavic se jeví důležitější než materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Nejlepší ochranu poskytují latexové rukavice. Jestliže dojde k roztrhnutí, propíchnutí nebo kontaminaci rukavic, měly by být uvnitř pracovního boxu ihned svlečeny a ruce důkladně umyty.
Doporučovány jsou také jednorázové pláště vyrobené z materiálu s nízkou propustností. Měly by mít uzavřenou přední stranu a elastické manžety. Nošeny by měly být pouze v nejbližším okolí místa pro přípravu rizikových léků.
Během přípravy léků by měly být použity aseptické techniky. Všechna riziková léčiva by měla být připravována na jednorázových, plastem krytých absorbujících podložkách, které jsou vyměňovány denně nebo po ihned po znečistění. S lékovkami by mělo být zacházeno opatrně, abychom předešli extrémům pozitivního i negativního tlaku. Připravené léčivo by mělo být při přepravě do místa určení umístěno v plastikovém obalu.
Pohotovostní plány pro řešení nehod (rozlití, rozsypání léčiv) by měly být snadno a rychle realizovatelné. Kontaminace ochranných pomůcek nebo přímý kontakt by měly být vyřešeny bez prodlení. Soupravy obsahující všechny nezbytné nástroje pro pohotovostní situace jsou komerčně dostupné a měly by být umístěny na všech místech pracoviště, kde se manipuluje s rizikovými léky. Všechny kontaminované odpady včetně ochranných pomůcek by měly být odkládány do jednorázového pytle určeného pro riziková léčiva. S exkrety od pacientů by do 48 hodin po terapii mělo být zacházeno stejně jako s kontaminovanými ochrannými pomůckami. Všechny prostředky použité při přípravě rizikových léčiv by měly být umístěny do připravených, zřetelně označených, krytých a nepropustných kontejnerů až do odstranění. Nejsnazší cestou je využití servisu licencované společnosti na likvidaci komerčních odpadů.
Chemoterapie se ve veterinární praxi stává běžně používanou metodou. Riziková léčiva by měla být připravována na pracovištích se speciálně vyškoleným personálem a s pečlivým využíváním ochranných pomůcek.

Lucroy M.D. Chemoterapy safety in veterinary practice: Hazardous drug preparation. Comp Cont Edu 2001;23(10):860-867.

Zpět na seznam publikací